خر

خر سوار خمره شده ؛ کودکان را گاهی از روی مهر بر دوش گیرند و چون مردی بزرگ بر دوش دیگری سوار شود، بمزاح و استهزاء این جمله را بدو گویند. خر و سگ و خروس و مرغ وگوسفند وگفتر فروشی هستش خریدار هستیت بزنگ درخدمت هستم قیمت: 3,000,000 تومان Students Shit Song خرنامه

2023-01-27
    معنى قول الحديث النساء نقصات عقل و دين
  1. Find more Arabic words at wordhippo
  2. در برگ‌های آن گلوکزید وجود دارد
  3. کفتار و خر
  4. The other similar words are Khar and Gadha